Privatumo politika

Kadangi įmonė „CREALTY ADVISORS“ (toliau vadinama – „CREALTY ADVISORS“, „mes“, „mus“, „mūsų“) vertina jūsų asmeninį privatumą, mes parengėme privatumo politiką, kurioje išsamiai aprašėme, kokią jūsų asmeninę ir kitą informaciją bendrovė renka, kaip šia informacija disponuoja, t. y. kam ją perduoda, kokios yra jūsų teises susijusios su jūsų asmeninės informacijos naudojimu ir atskleidimu kitoms šalims.

Crealty Advisors renka informaciją interneto svetainėje CREALTY ADVISORS.lt ir bet kurioje kitoje svetainėje, kurioje paskelbta ši Privatumo politika (įskaitant kiekvienos srities posričius ir mobiliuosius variantus, toliau vadinamus – „Tinklaviete“ ir kartu „Tinklavietėmis“).

Jeigu šioje Privatumo politikoje neaptarta kitaip, šis dokumentas reglamentuoja tik informacijos, kurią mes renkame iš jūsų per savo Tinklavietes, naudojimą ir atskleidimą. Prieš atskleisdami savo asmeninę informaciją kitiems, būtinai susipažinkite su šia ir trečiųjų šalių tinklaviečių privatumo politika.

Mūsų renkama informacija

„CREALTY ADVISORS“, toliau aprašytu būdu, renka jūsų asmeninę informaciją, kai jūs naudojatės mūsų paslaugomis. Sąvoka „Asmeninė informacija“ reiškia informaciją, leidžiančią atpažinti asmenį, pavyzdžiui, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, kuri naudojama atskirai arba kartu su kita asmenine ar leidžiančia atpažinti asmenį informacija ir kuri yra susieta arba gali būti susieta su konkrečiu asmeniu. „CREALTY ADVISORS“ renka iš jūsų Asmeninę informaciją ir kitus duomenis ir naudoja šią informaciją šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka arba kitu būdu, apie kurį jums buvo pranešta (ir dėl kurio buvo gautas jūsų sutikimas, jeigu to reikalauja galiojantys įstatymai).

IP adresai ir aplankytų puslapių duomenys

Kai lankotės mūsų Tinklavietėse, Tinklavietės ir serveriai rinka iš jūsų šią informaciją: jūsų IP adresą, aplankytus puslapius, taip pat užregistruoja, kokį mūsų Tinklaviečių turinį peržiūrėjote. Šio būdu surinkta informacija nėra naudojama jūsų asmeniui identifikuoti. Tačiau jeigu užsiregistravote Tinklavietėse, tuomet mes galime susieti tam tikrą informaciją su jus identifikuojančia informacija. Informacija, surinkta mūsų Tinklavietėse, apima informaciją, kurią mums automatiškai atsiuntė jūsų interneto naršyklė: tai informacija apie jūsų operacinę sistemą, tinklalapio, kuriame lankėtės atidarydami į mūsų Tinklavietes, adresas, jūsų apsilankymo data ir laikas, jūsų naudojama naršyklė ir interneto duomenų srauto struktūra, taip pat informacija, kokį mūsų Tinklaviečių turinį peržiūrėjote.

Jeigu kreipiatės į mus iš mūsų Tinklaviečių

Galite pateikti mums klausimus apie mūsų apie paslaugas, verslą ir kt. Bet kokia informacija, kurią pateiksite lankydamiesi Tinklavietėse, įskaitant vardą, pavardę, telefoną ir informaciją apie gyvenamąją vietą, bus naudojama tik nagrinėjant jūsų pageidavimą ar atsakant į jūsų užklausą, arba pateikiant papildomą informaciją, susijusią su šia užklausa. Jums sutikus, mes galime įtraukti jus į savo rinkodaros sąrašą, skirtą su jūsų užklausa susijusiai informacijai arba informacijai, kuri, mūsų požiūriu, būtų įdomi jums kitais atžvilgiais Jums teikti.

Kam ir kokius tikslu – perduodama informacija

Tinklavietės paslaugų teikėjai. Mes galime be jūsų sutikimo persiųsti Asmeninę informaciją ir kitus duomenis paslaugų teikėjams, kurie mūsų vardu teikia konkrečias paslaugas, arba esant kitoms toliau išvardytoms aplinkybėms. Pavyzdžiui, mes galime persiųsti tam tikrą mūsų renkamą Asmeninę informaciją tokioms trečiosioms šalims, kaip duomenų pateikimo internete ar jų tvarkymo paslaugų teikėjams, apmokėjimo operatoriams ar kitų paslaugų teikėjams.

Informacijos atskleidimas pagal teisės aktų reikalavimus. Mes galime be jūsų sutikimo gauti ir atskleisti jūsų Asmeninę informaciją, jūsų siųstus ar gautus pranešimus ir kitą informaciją, kurią leidžiama atskleisti arba kurią, mūsų tvirtu įsitikinimu, pagrįstai reikia atskleisti laikantis įstatymų, reglamentų, taisyklių ar teismo nurodymo, vadovaujantis teismo šaukimu ar kitu teisėtu reikalavimu, gautu iš vyriausybinių, reguliavimo (kontrolės) ar administracinių įstaigų ar teisėsaugos institucijų (įskaitant informacijos atskleidimą vykdant teisėsaugos ar nacionalinio saugumo reikalavimus), taip pat atsakant į pretenzijas / ieškinius arba siekiant užkirsti kelią mūsų Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimams ar juos ištirti, taip pat identifikuojant galimai su tuo susijusius asmenis ar organizacijas, arba imantis tam tikrų veiksmų dėl įtariamo sukčiavimo, mūsų Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimo arba veiklos, kuri mums atrodo neteisėta ar, mūsų įsitikinimu, gali užtraukti mums teisinę atsakomybę. Be to, mes galime atskleisti Asmeninę informaciją kraštutiniais atvejais, kada, mūsų požiūriu, kyla galimas pavojus kurio nors asmens ar turto fiziniam saugumui, jeigu mes manome, kad jūsų informacija kokiu nors būdu susijusi su šiuo pavojumi.

Kaip mes naudojame informaciją

Mes naudojame surinktą informaciją kokybiškoms paslaugoms teikti ir joms tobulinti. Surinkta informacija naudojama siekiant:

Jūsų teisės

Jums yra suteikiama teisė naudotis kitomis, jums kaip asmens duomenų subjektui, įstatymų suteikiamomis teisėmis, susijusiomis su jūsų Asmeninės informacijos rinkimu, tvarkymu ir saugojimu.

Nuorodos ir nukreipimas į trečiųjų šalių paslaugas

Paslaugose pateikiamos nuorodos, kurios gali nukreipti jus į Trečiųjų šalių paslaugas (kaip apibrėžta mūsų Paslaugų teikimo sąlygose). „CREALTY ADVISORS“ nekontroliuoja Trečiųjų šalių paslaugų, taigi „CREALTY ADVISORS“ neatsako už šių Trečiųjų šalių paslaugų teikimo metu naudojamus duomenų privatumo ar apsaugos būdus arba už tai, kaip jos gali naudoti jūsų pateiktą informaciją. Atminkite, kad jums pradėjus naudotis Trečiosios šalies teikiama paslauga, bet kokiai jūsų pateiktai informacijai, įskaitant finansinę informaciją, taikomos tos tinklavietės ar paslaugos naudojimo sąlygos ir privatumo politika.

Informacijos apsauga ir saugojimo terminas

Siekdami apsaugoti jūsų Asmeninę informaciją įdiegėme patikimas saugos priemones, skirtas jūsų pateiktai Asmeninei informacijai apsaugoti, o darbo tvarką organizuojame taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir / ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas.

Jūsų Asmeninę informaciją „CREALTY ADVISORS“ saugo ne ilgiau nei reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams, kuriems Jūsų Asmeninę informacija buvo surinkti, pasiekti. Visais atvejais Jūsų Asmeninė informacija nėra saugoma ilgiau, kaip 3 metus, išskyrus atvejus, kai informaciją reikia saugoti ilgiau pagal teisės aktų nuostatas. Pasibaigus Jūsų Asmeninės informacijos saugojimo terminui Jūsų Asmeninė informacija yra sunaikinama / ištrinama taip, kad jos nebūtų galima atkurti.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Kiekvieną kartą naudojantis paslaugomis, taikoma dabartinė (aktuali) Privatumo politikos redakcija. Vadinasi, kai naudojatės paslaugomis, turėtumėte patikrinti šios Privatumo politikos galiojimo datą (ji nurodyta Privatumo politikos pradžioje, šio dokumento viršuje) ir peržiūrėti po vėliausios redakcijos atsiradusius pakeitimus. Mes pasiliekame teisę bet kada ir be įspėjimo pakeisti šią Privatumo politiką, tiesiog paskelbdami reikiamus pakeitimus. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po to, kai paskelbiami prie paslaugų.

Atsakomybės apribojimas

„CREALTY ADVISORS“ siekia užtikrinti jūsų Asmeninės informacijos saugumą bei imasi visų tam būtinų priemonių, tačiau „CREALTY ADVISORS“ nebus laikoma atsakinga už žalą ir / ar nuostolius, atsiradusią jums ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, jog jūs nurodė neteisingus ir / ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimą. Be to, nors „CREALTY ADVISORS“ ir imasi visų reikiamų priemonių siekdama užkirsti kelią trečiosioms šalims (įmonėms) neteisėtai naudoti jūsų Asmeniną informaciją, ji negali būti laikoma atsakinga už bet kokius pažeidimus, nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tų trečiųjų šalių surinktos jūsų Asmeninės informacijos naudojimo / piktnaudžiavimo ja.

Tarptautiniai lankytojai

Naudodamiesi prieiga prie mūsų paslaugų ne Lietuvoje, sutinkate, kad jūsų informacija būtų perduota į Lietuvą ir tvarkoma, naudojama ir platinama vadovaujantis šia Privatumo politika. Be to, jeigu naudojatės prieiga prie nuorodos į tarptautinę „CREALTY ADVISORS“ interneto svetainę, norėdami ieškoti nekilnojamojo turto objektų kitose šalyse, jūsų informacija gali būti perduota ar tvarkoma kitose šalyse. Naudodamiesi prieiga prie nuorodos į tarptautinę „CREALTY ADVISORS“ interneto svetainę jūs sutinkate su ankščiau nurodytu jūsų Asmeninės informacijos perdavimu ir tvarkymu. Nepriklausomai nuo to, kur jūsų informacija surinkta ar perduota, ji bus tvarkoma vadovaujantis šia Privatumo politika.

Kreipkitės į mus

Jeigu kyla klausimų ar turite komentarų dėl šios Privatumo politikos ar dėl mūsų naudojamų informacijos rinkimo ir sklaidos būdų, kreipkitės į mus internete www.crealty.lt, elektroniniu paštu crea@crealty.lt